понедељак, 21. апр. 2014.

         На основу чл. 57 став 1. чл.112-115. Закона о основама система образoвања и васпитања („Сл.гласник РС“, број 52/2011), члана 15-17 Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, број 18/2010),  члана 72-76а  Статута  Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу, Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу, на својој седници одржаној дана  15. септембра 2011.године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К

О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ       

ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА

"СОЊА МАРИНКОВИЋ" У  ПОЖАРЕВЦУ

 

 I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан  1.

                Овим Правилником уређују се обавезе ученика, дисциплинска одговорност ученика, врсте повреде обавезе ученика , васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, правна заштита и материјална одговорност ученика.                                                                        

                                                   

    II    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

       

Члан  2.

              У оставривању својих права, ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

              Ученик има обавезу да:

1.     редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2.     поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

3.     ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о   томе    наставнике и родитеље одн.старатеље;

4.     у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5.     не омета извођење наставе и не напушта час без предходног одобрења наставника;

6.     поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

7.     благовремено правда изостанке ( и то најкасније до 3 дана од повратка са боловања)

8.     чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

9.     стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

10.   редовно присуствује организованом учењу,васпитном раду и  састанцима васпитних група у дому ученика

11.   се придржава Правилника о кућном реду дома ученика

12.   не омета часове организованог учења и васпитног рада у дому ученика

13.   поштује личности осталих станара дома,васпитача и свих  запослених у дому ученика

      14.   чува имовину дома ученика и да одржава хигијену у собама и  заједничким просторијама

 

III   ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

 

I Oпште одредбе

 

Одговорност ученика

 

Члан 3.

 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом  или посебним законом и за повреду забране из чл.44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања.

 

Члан  4.

 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

 

II Врсте повреда обавезе ученика

Лакша повреда обавезе ученика

 

Члан 5.

 

Лакше повреде обавеза ученика су:

1) неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада до 25 часова;

2) ометање наставе на часовима разговором,галамом или каквим недоличним поступком;

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи;

4) ометање наставе изазивањем нереда,галамом у ходницима и другим просторијама школе као и у школском дворишту;

5) долажење на наставу без прибора за рад;

6) улазак у учионицу и излазак из учионице за време одржавања наставе,без дозволе наставника

7) небрига о хигијенском и естетском изгледу учионице и осталих радних и помоћних просторија;

8) непоштовање одлука надлежних органа школе;

9) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;

10) немаран и неодговоран однос према школској имовини (оштећење школског инвентара резањем, писањем и слично,уништавање зидова у школским просторијама писањем, цртањем, наслањањем ногу и уништење спољних зидова школе на исти начин,уништење инсталација);

11) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у школи ;

12) неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада и неоправдано напуштање наставе;

13) непоштовање радника школе;

14) злоупотреба  лекарског уверење, односно оправдања;

15) не извршавање  обавеза у својству дежурног ученика школе;

16) недолазак на дежурство на школску економију;

17) повреда других обавеза, које се не сматрају тежом повредом обавеза ученика;

18) нарушавање угледа школе непримереним понашањем и не извршавањем обавеза на практичној настави у установама и колективима где се обавља практична настава.

Тежа повреде обавеза ученика

 Члан 6.

Теже повреде обавеза ученика су :

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцију коју води школа или друга организација, односно орган;                       

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства илои психоактивне супстанце;

5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да се угрози или повреди друго лице;

6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе.

      Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са овим правилником.

    Повреда забране

 

Члан  7.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Члан 7а.

У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; залостављање и занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности  ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Протокол поступања у Школи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.

III   Васпитне и васпитно-дисциплинске мере

Члан  8.                  

              

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Школа има обавезу да предузме неопходне активности из члана 4. овог Правилника, пре изрицања мере.

Опомена одељењског старешине изриче се због учињених лакших повреда обавезе ученика из чл. 5 овог Правилника или уколико је ученик начинио до 8 неоправданих изостанака.

         Укор одељењског старешине изриче се због учињених лакших повреда обавезе ученика из чл.5 овог Правилника или уколико је ученик начинио од 9 до 17  неоправданих изостанака.Ову меру изриче разредни старешина.

         Укор одељењског већа изриче се због учињених лакших повреда обавезе ученика из чл.5 овог Правилника или уколико је ученик начинио од 18 до 25  неоправданих изостанака.Ову меру изриче одељенско веће.

Васпитно- дисциплинска мера изриче се ученику за тежу повреду обавезе ученика.

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе.

Због изречене васпитно-дисциплинске мере ученику се смањује оцена из владања, али се његово понашање прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.

 

Васпитнe и васпитно -дисциплинске мере изричу се поступно за повреду обавезе ученика неоправдано изостајање из школе.

        

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 44. и 45. закона школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика.

За тежу повреду обавезе ученика и за повреде забране из чл. 44. и 45. закона изриче се васпитно-дициплинска мера: укор директора и оцена из владања довољан (2), укор Наставничког већа и оцена из владања незадовољавајуће (1); искључење из школе и оцена из владања незадовољавајуће (1).

  

Укор директора и оцена из владања – довољан (2) изриче се због учињених  тежих повреда обавеза ученика из члана 6. овог Правилника, или уколико је  ученик начинио од 26 до 28 неоправданих изостанака. Ову меру изриче директор.

 

 

Укор наставничког већа и оцена из владања – незадовољавајуће (1) изриче се због учињених  тежих повреда обавеза ученика из члана 6. овог Правилника, или уколико је  ученик начинио  29 или 30 неоправданих изостанака.Ову меру изриче Наставничко веће.

 

 

Искључење из Школе и оцена из владања – незадовољавајуће (1) изриче се због учињених  тежих повреда обавеза ученика из члана 6. овог Правилника, или уколико је  ученик начинио  31 и више неоправданих изостанака.Ову меру изриче  Наставничко веће.

 

Наставничко веће доноси доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења, а директор решење о искључењу. 

За учињену повреду забране из чл. 44. и 45. закона, изриче се васпитно-дисциплинска мера: престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дом у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, одн. Забране из чл. 44. и 45. школа одмах обавештава родитеља, одн.старатеља и укључује га у одговарајући поступак.

  IV  Васпитно-дисциплински поступак 

 

  Члан 9.

 

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. овог закона и окончава се решењем. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе, односно забране у складу са законом, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати  писану изјаву.

Закључак се доставља ученику, његовом родитељу, односно старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава доношењем решења.

Васпитно дисциплински поступак води разредни старешина.

    

Члан 10.

 

          Ако се ученик против кога се води поступак, односно његов родитељ или старатељ и поред уредног позива неоправдано не одазову на усмену расправу, орган који води поступак одложиће расправу и о томе писмено обавестити лица која нису дошла на расправу, а била су позвана. Ако и на поновно заказану усмену расправу неоправдано не дођу ученик, односно његов родитељ или старатељ, орган који води поступак одложиће расправу, и о томе писмено обавестити лица која нису дошла на расправу . Уколико се позвани ученик, односно родитељ или старатељ неоправдано не појаве и на трећој заказаној расправи, расправа ће се одржати без њиховог присуства. 

 

Члан 11.

           Записник у поступку се води према правилима општег управног поступка, од стране секретара школе или другог лица које овласти директор школе   

   Члан  12

             Приликом доношења решења о изрицању васпитно-дисциплинске мере у обзир се узима: тежина учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околности. 

Члан  13.

 

              Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере за тежу повреду обавезе ученика мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.

 

 

V  ПОВРЕДА ОБАВЕЗА УЧЕНИКА СМЕШТЕНИХ У  ДОМУ  УЧЕНИКА

 

Члан 14.

 

Ученици смештени у дому ученика одговарају за непридржавање правила о животу и раду у дому ученика,

Повреде обавеза ученика смештених у дому ученика, могу бити лакше и теже.

За повреде обавезе ученика смештених у дому ученика, могу да се изрекну следеће васпитно-дисциплинске мере: 1) усмена опомена васпитача, 2) писана опомена васпитача, 3) писани укор васпитача, 4) строги укор пред искључење,5) искључење из дома.

 

За лакшу повреду обавезе изричу се мере под редним бројевима 1. 2. и 3. и о томе одлучује васпитач васпитне групе којој одговорни ученик припада.

За тежу повреду изричу се мере под редним бројевима 4. и 5. и о томе одлучује дисциплинска комисија или  Педагошко веће дома по жалби. 

 

Члан 15.

 

         Лакшом повредом обавезе ученика сматра се:

       

1.   неизвршавање или неуредно извршавање свакодневних или периодичних  радних обавеза у дому;

2.   неблаговремено плаћање обавеза у дому;

3.   недисциплина за време часова организованог учења;

4.   нарушавање радне и социјалне атмосфере;

5.   нарушавање хигијене у домским просторијама и дворишту дома;

6.   уношење алкохола у дом и домско двориште;

7.   долазак у дом у алкохолисаном стању;

8.   нарушавање реда и мира у дому и непоштовање повечерја;

9.   непослушност, одн. непоступање по примедбама, захтевима или наредбама  васпитача односно овлашћених лица дома;

10. некоректан и некултуран однос према радницима дома.

 

Члан 16.

 

         Тежом повредом обавезе ученика сматра се:

1.     злоупотреба права на смештај,

2.     злоупотреба права на исхрану,

3.     уступање права на смештај и исхрану трећем лицу,

4.     остваривање права на смештај и исхрану на основу исправа са неистинитим подацима,

5.     фалсификовање или преправљање јавне исправе на основу које се остварује право на смештај и исхрану,

6.     изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине дома или других ученика и запослених, намерно или крајњом непажњом,

7.     отуђивање имовине дома, других ученика или запослених у дому,

8.     држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих течности и гасова,

9.     продаја, понуда, куповина ради продаје, држање, преношење или посредовање у продаји или куповини или на други начин неовлашћено стављање у промет, подстрекавање и помагање у употреби супстанци или препарата који су проглашени за опојне дроге, односно психоактивних супстанци и супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога,

10. употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и алкохола у дому,

11. насилничко понашање или изазивање или учествовање у тучи и другим конфликтима у установи или на јавном месту, којима се угрожава јавни ред и мир,

12. подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у дому,

13. изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање података у евиденцији коју води дом,

14. понављање лакших повреда обавеза и кршење одредаба Кућног реда и Правила понашања у дому.

 

 

         Искључење ученика из дома, као васпитно-дисциплинска мера, може се изрећи и када је правоснажном судском пресудом ученик осуђен због извршења кривичног дела, као и када претходно изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавезе није позитивно деловала на став и понашање ученика.

 

Члан  17.

            

         Директор школе је овлашћен да  донесе одлуку о суспендовању ученика из дома,на основу предлога управника дома.

             Одлука о суспендовању доноси се у случајевима када,због грубог кршења правила живота и рада у дому,постоји опасност да ће останак ученика у дому изазвати теже последице и негативно деловати на укупан живот и рад у дому.

         Одлука о суспендовању ученика траје најдаље до изрицања васпитно-дисциплинске мере.

            Жалба на одлуку о суспендовању ученика не одлаже њено извршење до окончања поступка.

            Поступак за утврђивање одговорности суспендованог ученика спроводи дисциплинска комисија и изриче васпитно-дисциплинску меру.

         Поступак из става 5. овог члана је хитан и покреће се најдаље у року од 48 сати од доношења одлуке о суспендовању ученика.

            На изречену васпитно-дисциплинску меру може се уложити жалба.

            Коначну одлуку  доноси Педагошко веће.

 

   Члан 18. 

   

 Васпитно-дисциплинску меру у првом степену изриче  дисциплинска комисија. 

         Дисциплинску комисију образује директор школе на почетку школске године.

         Мандат дисциплинске комисије је до краја  школске године.

         Дисциплинску комисију  чине  три члана, и то: управник дома и два васпитача.

         Одлуком о именовању дисциплинске комисије одређује се председник комисије и чланови комисије.

         О раду комисије води се записник.

         Записничар је секретар школе.        

 

Члан  19.

        

         Поступак за утврђивање одговорности ученика је хитан.

         Поступак на утврђивању одговорности ученика покреће групни васпитач чим сазна за учињену повреду, а најдаље у року од 3. месеца од учињене повреде.

         Дисциплинска комисија је дужна да најдаље у року од месец дана оконча дисциплински поступак.

                                                 

 Члан  20.

        

         Поступак за утврђивање повреде обавезе и одговорности ученика води се по правилима општег управног поступка и окончава се решењем.

 

 Члан  21.

        

         О покретању поступка за утврђивање теже повреде обавезе ученика, групни васпитач упознаје родитеља односно старатеља у року од 24 часа од покретања поступка и укључује га у поступак утврђивања одговорности.

 

Члан  22.

        

         Са учеником који  учини повреду обавезе појачаће се васпитни рад активностима групног васпитача и психолога, а по потреби, у појачан васпитни рад укључиће се и представници школе коју ученик похађа и надлежне здравствене односно социјалне установе.

 

Члан  23.

             

         Задатак дисциплинске комисије је да испита и утврди чињенице и околности у вези са учињеном повредом, као и да утврди да ли има основа за изрицање васпитно- дисциплинске мере.

               Комисија узима изјаве од ученика и сведока, предузима друге радње неопходне за утврђивање чињеница.

 

Члан 24.            

        

         Чињенице на основу којих се одлучује о одговорности ученика и доноси решење (одлучне чињенице), утврђују се доказима.

          Као доказ дисциплинска комисија је дужна да употреби сва средства подесна за утврђивање стања ствари која одговарају поједином  случају, као што су: изјаве сведока, изјаве ученика чија се одговорност утврђује, исправе, изјаве службених лица, налази стручњака, видео и аудио снимци и друга средства која одговарају конкретном случају.

         Када је за утврђивање неке чињенице или за разјашњење неке околности потребно непосредно опажање од стране дисциплинске комисије, извршиће се увиђај.

 

Члан  25.

        

          Докази  се изводе након што се утврди шта је у чињеничном погледу спорно, односно пошто се утврди шта треба доказивати.

         О томе да ли неку чињеницу треба утврђивати, одлучује председник дисциплинске комисије након консултовања са члановима дисциплинске комисије о томе да ли та чињеница има утицаја на решавање конкретног случаја.

         Чињенице које су опште познате не треба доказивати.

                                     

Члан  26.

    

О свим предузетим радњама води се записник.

     Приликом рада и предузимања потребних радњи комисија је дужна да води рачуна како о интересима корисника дома и дома као установе, тако и о интересима ученика чија се одговорност утврђује.

 

                                 Члан   27.                                  

        

         На основу изведених доказа  и утврђених чињеница, дисциплинска комисија окончава поступак и доноси решење. 

         Дисциплинска комисија доноси решење у пуном саставу, већином гласова.

 

Члан  28.

 

         Уколико у спроведеном поступку дисциплинска комисија утврди да нема основа за изрицање васпитно дисциплинске мере, одн. да нема кривице, донеће решење којим се ученик ослобађа од одговорности.

         Уколико се у току поступка утврди да нема основа за његово спровођење, донеће се закључак о обустављању поступка.

         Уколико су испуњени сви предуслови за спровођење поступка и утврди се постојање одговорности ученика, дисциплинска комисија ће донети решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере.

  Члан  29.

                 

         Приликом изрицања васпитно-дисциплинске мере, дисциплинска комисија је дужна да узме у обзир све околности које могу бити од утицаја на тежину мере (отежавајуће и олакшавајуће околности), водећи рачуна о томе да мера која се изриче има васпитни утицај како на ученика коме се изриче, тако и на остале кориснике дома.

 

Члан  30.

             

         Као околности које могу утицати на тежину васпитно-дисциплинске мере узимају се :

-         тежина повреде обавезе и њене последице (здравствене,материјалне и сл.) и могући утицај на остале кориснике дома;

-         укупно понашање ученика како пре, тако и после учињене повреде;

-         претходно изречене мере;

-         однос према васпитачима и осталим радницима дома;

-         успех и понашање ученика у школи коју похађа;

-         ангажованост ученика у домским активностима и секцијама.

                                              

                                                          

VI   ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ У ДОМУ

                                                     

          Члан  31.

        

            Поступак за утврђивање повреде обавезе и одговорности ученика води се по правилима општег управног поступка и окончава се решењем.

         Одлука којом се изричу васпитно дисциплинске мере: укор пред искључење и искључење ученика из дома, доноси се у писаној форми и мора да садржи увод, изреку, образложење, поуку о правном леку, потпис председника дисциплинске комисије и печат установе.                     

 

         Када се у дисциплинском поступку одлучује о дисциплинској одговорности више ученика, може се за све ученике из поступка донети једно решење.

         Када се  у случају из става 1. овог члана  одлучује једним решењем, сви ученици морају бити именовани у диспозитиву решења, а у образложењу морају бити изложени разлози који се на сваког од њих односе.

         У случају из става 2. овог члана, решење о изреченој васпитно – дисциплинској мери доставља се сваком ученику понаособ и његовом групном васпитачу.

             

            О изреченим васпитно дисциплинским мерама води се евиденција.

         Групни васпитач је дужан да све изречене васпитно-дисциплинске мере евидентира у педагошкој документацији на начин како је то предвиђено прописима Министарства просвете.

 

Члан  34.

           

            Одлука о изрицању укора пред искључење доноси се у писменој форми и доставља ученику, групном васпитачу, и оглашава се на огласној табли.

         О изреченој мери укора пред искључење, групни васпитач обавештава родитеља ученика.

         На изречену меру укора пред искључење, ученик одн. његов родитељ или старатељ има право жалбе  Педагошком већу дома, у року од 3 дана од уручења одлуке.

         По жалби на одлуку дисциплинске комисије Педагошко веће одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе.

         Одлука Педагошког већа по жалби је коначна.

 

Члан  35. 

 

            Решење о искључењу доноси се у писменој форми и уручује се: ученику, групном васпитачу, родитељу  ученика, разредном старешини у школи коју ученик похађа и објављује се на огласној табли дома.

         На решење о искључењу ученик има право жалбе у року од  3 дана од уручења решења.

 

Члан  36.

           

            Жалбу на решење о искључењу може уложити ученик и његов родитељ, односно старатељ.

         Жалба на решење о искључењу одлаже њено извршење до доношења другостепеног решења, осим у случају  суспендовања ученика.

         О жалби на решење о искључењу, Педагошко веће дома доноси другостепено решење у року од 15 дана од дана подношења жалбе.

         Одлука Педагошког већа по жалби је коначна.   

 

Члан  37.

        

         Решавајући по жалби, Педагошко веће као другостепени орган најпре разматра да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.

         Неблаговремену, недопуштену или жалбу изјављену од неовлашћеног лица, Педагошко веће одбациће закључком.                              

  

Члан  38.

        

         Ако жалбу не одбаци, Педагошко веће разматра жалбу и може је одбити, решење о изреченој васпитно-дисциплинској мери поништити у целини или делимично или га изменити.

         Педагошко веће одбија жалбу када нађе да је жалба неоснована.

         Када Педагошко веће утврди да је у дисциплинском поступку било неправилности које решење чине ништавим, огласиће решење ништавним и вратити  дисциплинској комисији на поновно поступање.

         Ако Педагошко веће утврди да су погрешно оцењени докази; да је изведен погрешан закључак у погледу чињеничног стања; или процени да је требало донети другачије решење; или да је решење исправно али се циљ изрицања васпитно-дисциплинске мере може постићи и изрицањем друге мере, Педагошко веће ће донети другостепено решење којим другачије решава о одговорности ученика.

                                                           

Члан  39.

           

            Решавајући по жалби, Педагошко веће не може изрећи тежу васпитно-дисциплинску меру од оне која је изречена у првом степену.

 

Члан  40.

        

За изречене васпитно дисциплинске мере  строги укор пред искључење и  искључење из дома, смањује се  и оцена из владања – незадовољавајуће (1). Ову меру изриче  Наставничко веће.

  

VII   ПРАВНА  ЗАШТИТА

 

Приговор на оцену из владања 

Члан  41.

 

          Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе: приговор на оцену из владања у току школске године и  жалбу на закључну оцену из владања на крају другог полугодишта.

 

Приговор на оцену из владања подноси се директору школе у року од три дана од саопштења оцене, жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, одн.сведочанства.

         По приговору, односно жалби на оцену из владања, директор у сарадњи са психолошко-педагошког службом и одељењским старешином утврђује оцену из владања.   

 

Захтев за заштиту права ученика

                  

Члан  42.

 

 

         Ученик, његов родитељ, одн.старатељ који сматра да су му повређена права утврђена овим или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве,приговора или жалбе, одн.ако је повређена забрана из чл.44. и 45. закона, право из чл. 103. закона што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.

         Ако оцени да је захтев из става 1. овог члана основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да упозори школу и одреди јој примерени рок за отклањање повреда закона.

         Ако школа не поступи по упозорењу из става 2.овог члана, Министарство ће одлучити о захтеву.

 

VIII    МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

 

Члан  43.

           

         Ученик, одн.родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

 

Члан  44.

           

          Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор.

 

Члан  45.

           

        Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика води комисија  од три члана коју формира директор.

          Обавезан члан комисије је одељењски старешина.

 

Члан  46.

           

         Ако је штету проуроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно.

           Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проуроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.

 

 

Члан  47.

 

            

         Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу предлога комисије из чл.18 овог Правилника.

             Директор може да одлучи да ученик, одн.његов родитељ или старатељ буде делимично или у целини ослобођен накнаде штете у случају ако би накнада штете довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

             Решење из ст.1 овог члана мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.                                                  

 Члан  48.

           

         Ученик, односно његов родитељ или старатељ може упутити приговор Школском одбору на решење директора о материјалној одговорности ученика у року од осам дана од дана пријема решења.

           Школски одбор је дужан да у року од 15 дана од дана подношења приговора одлучи по приговору.

 

  IX    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан  49.

 

              Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

Члан  50.

 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика Пољопривредне школе са домом ученика"Соња Маринковић" у  Пожаревцу  број 4650 од 28.12.2010. године.   

 

                                                 

                           

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
buy nolvadex online india no prescription relafen discount coupon doxazosin pharmacy pyridium 100mg prelo mircette from canada revia medication alcohol getting metoclopramide in australia cymbalta rx card low cost overnight kamagra ordering lincocin i pill floxin website erythromycin without food drug market order benicar natural water pills weight loss himcocid lawsuit buy lamictal online cozaar medication for hypertension nizoral from usa pharmacy cucumber make birth control what drug category is etodolac buy aricept drugstore micronase discount voucher does voltaren gel have a generic doryx 150 mg is buspar better than klonopin what is rhinocort aqua for capoten india generic do ann summers sell viagra cost of generic plavix how much folic acid to take with methotrexate roxithromycin drug store online diprosone without prescription where can i get prandin pills depakote reviews 2010 thuoc khang sinh cefixime 100 mg canadian metoclopramide shuddha guggulu canadian online overnight pharmacy zanaflex prix en pharmacie en france pulmicort respules and weight gain order levitra professional overnight using aldactone bodybuilding colchicine discount card cheap drugs no prescription micardis 40 mg side effects keppra generic versus brand zestoretic for men in usa best prednisone prices adderall buy online best price for livatone plus viagra cialis no prescription lopid 300 mg capsules over counter lady era propranolol in the uk us online pharmacy no prescription orlistat vipps online pharmacies canada what is retin-a micro generic for levaquin buy amaryl pills in the india to buy allegra long term antibiotics for uti glucophage medication guide bystolic sales 2010 viagra price list in india tamoxifen pct anavar purchase zyban cheap ditropan tablets 5mg can you buy levitra plus in ireland 20mg online drug clozaril drug store online ver revista tu online zithromax canada head office allopurinol medicine children can you buy bactroban aciphex dosage 40 mg indian pharmacy online buy cleocin gel on line purchase can you buy plus in ireland canadian generic levitra exelon canada prescription eritromicina antibiotic instant erection pills reviews lariam generic wikipedia drugs arimidex roche precio argentina best drugs for depression and anxiety buy levaquin mg online for generic uk paypal lamictal tamoxifen drugstore.com what are the benefits of acai berry capsules generic from tadalis sx mail order drugs from india generic my pham tenamyd canada propranolol drugs forum brand levitra canada sale generic flomax over the counter medrol pharmacy coupons cheap valtrex mg us pharmacy online tadacip order seroquel online no prescription with a amex how to use anafranil ciplox online usa purchase generic zofran all types maxaman pills accutane.com buy finpecia without a subscription aldactone dosage for acne trimox legal us blopress usa cvs prices motrin medicine online buy ralista boots pharmacy effexor xr capsules vp 120 drug pancha tulasi price kamagra oral jelly for sale prescription keppra prices cvs what is the difference between trazodone and trazodone hydrochloride is purinethol available over the counter brand name trandate online generic reviews forum viagra online aricept medicine children order mobic from difference in brand levitra and generic haldol non perscription countries buy ciprofloxacin canada flagyl 400mg tablets treatment aspirin reviews blue pill v on one side 2531 on other is mail order skelaxin safe list of tesco stores selling premarin lyrica vs neurontin cost simvastatin special instructions uk ordering 40 mg acquten ashwagandha tablets baidyanath can i order chloramphenicol no prescription in the usa buy midamor online no prescription post cycle therapy ditropan ordering zenegra sample free or low cost singulair artane with no rx buy yasmin with e check buy erexin-v online amazon is viagra generic available in canada is it legal to get prescription drugs from canada benfotiamine shelf life effexor xr medication weight gain where to buy diakof drugs online what is the correct dosage of eldepryl buy voltaren fast shipping cheap tadalis sx india libido power vs viagra purchase zyprexa cheap detrol la 4 mg daily cozaar medication where to buy fluoxetine non perscription countries pletal shortage zoot z-pack training bag 2010 como comprar livros em portugues na amazon bentyl australia price cheapest price for vytorin trileptal max dose generic vermox uk diltiazem for sale generic tulasi usa pharmacy compare prices strattera brand sale 100mg cheap levitra phenergan pill shop discount code order zenegra medication by mail kamagra oral jelly tablets for purchase can you still buy benadryl decadron 20 mg ditropan online uk buy prednisolone for cats uk ordering without acticin cash cefadroxil birth control pills cipla pharmaceuticals india hamied buy abilify 1 pharmacy aripiprazole buy levlen paypal accepted zyprexa mg buy levitra in switzerland ortho tri cyclen usa pharmacy doxycycline 50 mg caps levitra plus canadian pharmacy buying asacol using paypal keflex tabletas 500 mg precio much does viagra cost south africa side effects of ranitidine in children can i get high off synthroid buy zyban 80 mg online chloramphenicol eye drops buy online low cost alternative to singulair buy buspar 50 hoodia discounts codes generic lexapro costco generic penegra uk paypal purchase cozaar 100mg online coreg cost without insurance how to purchase lexapro ceftin 500 mg price latest news drugs uk tadapox women buy motilium rx 10 mg used for do i need a prescription for promethazine levothroid prescription drugs wellbutrin missed dose side effects ordering proventil india walmart pharmacy online account indian pharmacy cabgolin cialis and viagra together forum ventolin hfa dosing instructions is it safe to order extendaquin cialis jelly.com alli coupons printable 2009 purchasing decadron online uk where cane i buy levothyroxine in canada remeron order in the us where to buy kamagra soft best price prevacid viagra jelly wanted online review tetracycline store cymbalta without insurance cost buy alli diet pills canada decided buying tadalis sx for dogs pharmaceutical industry trends low alesse effects buy nolvadex pills in the us sumycin overnight delivery terramycin over counter uk best online pharmacy generic dutas generic diovan hct cost order doxycycline monohydrate mg is there a generic brand for lipitor roxithromycin tablets 50mg what is geriforte drugs where to buy allopurinol ointment eli lilly settles zyprexa lawsuit finpecia weight gain meloxicam 15 mg vs aleve lotrisone in canada meclizine tablets 12.5 mg prednisone alcohol stomach donepezil nice guidelines prednisolone buy online mexico why is there a methotrexate shortage bactroban cream generic equivalent lov cost eurax clozaril prescription only lijek voltaren forte tablete mail-order atrovent natural weight gain pills for women can you get high off motrin pills cheap actos meds generic ajanta pharma limited. mumbai india how to buy cozaar in london artane drugs online purchases metronidazole flagyl forte 500mg dose cefixime and ofloxacin tablets side effects haldol depot injection entocort drugstore.com cytotec mg canadian rx rogaine 2 perth australia order fucidin cheap what drug category is duetact alli trippy pregnant minipress spain glucotrol xl suppositories buy cymbalta cheap price erythromycin for daily use canada ortho tri cyclen generic brand name capoten india angiotensin blood what is fexofenadine used to treat anyone order from canadian pharmacy dangerous is a cipralex overdose what is bactrim taken for cheap canadian brand cialis no prescription cafergot where to get zyvox express canada indian pharmacy congress 2009 ahmedabad help with cost of plavix 3 different types of drugs celadrin canadian pharmacy buy biaxin capsules advair copd coupon average cost of benzaclin pletal women buy onde comprar roacutan trimox 40 mg pharmacy use orlistat coupon online what are motrin pills canadian discount pharmacy viagra aspirin in pregnancy side effects can buy amantadine online zofran price india cheap robaxin 500mg buy deltasone online with mastercard titrimetric analysis of aspirin tablets hay pastillas para abortar para perros e coli ampicillin resistance generic name for reglan what is avapro prescribed for list of illegal drugs in usa hydrochlorothiazide trade name canada maxifort 50 mg consecuencias manchester united supporters club ireland can buy abana online why is there a shortage of bentyl is xalatan available over the counter cheap atorlip-10 free delivery pharmacy that sells trimox buy brand cialis in singapore generic viagra no prescription women natural anxiety pills walmart albenza pills sweat triamterene cheap price all types vasotec pills rabeprazole sodium side effects wikipedia rhinathiol promethazine children diflucan side effects insomnia seroflo 125 inhaler side effects what are the best erectile dysfunction pills order prescriptions online discount aciclovir comprare amantadine parkinsons kamagra oral jelly online shipping generic dostinex 0.5 mg carafate order finast pills sweat through abilify without quickest cedax order suprax alli discontinued 2012 buy unisom sleep & snoring novo glyburide 2.5 mg erythromycin no script rogaine 2 pills buy cheap levothyroxine online phone in order for aristocort l-tryptophan without a prescription levothroid shoppers drug mart certified canadian international pharmacy association (cipa) cipla ltd. baddi contact vardenafil hydrochloride manufacturer in india order lioresal pill buy genuine astelin uk how to use benadryl to get high xenical philippines advertisement generic uk paypal deltasone buy pilex perth australia nexium 40 mg tabletki cheapest generic viagra prices accutane isotretinoin side effects over the counter moisturizers with hyaluronic acid actoplus met xr generic what is bactroban cream 2 used for dramamine clothing australia sertralina prec,o curitiba buy phenergan no prescription fast delivery zovirax cream rx what is pamelor side effects coversyl plus uses side effects of alavert d-12 sominex without script arimidex non generic buy differin online no prescription united states menosan cheap price bactroban prednisone 5 mg buy on line clonidine without food liquid trimox review promethazine phone orders champix tablets and alcohol naprosyn 1000 sr bupropion price walmart vermox plus walgreens kamagra online price online generic zanaflex toradol shot for pain where to buy zyrtec in canada safely epivir-hbv in croatia buy mobic 15 mg online how to buy lipitor online buy allegra without a script does boots pharmacy sell morning after pill generic ethionamide in usa is cipro better than doxycycline suhagra uk next day delivery comprar sinemet en argentina ophthacare doctors online order hydrea canada buy propranolol 5 skelaxin 800 shelf life cefixime prescription cheap price tadacip visa albuterol sulfate inhaler coupons purchase bupropion on line in usa can i get flonase over the counter norvasc sales 09 what is metronidazole 200mg used for deltacortril ent 5mg prednisolone pill rx health order aceon products 5 minoxidil foam bentyl side effects gas order caverta tablets omnicef medication side effects medrol australia pharmacy where can i purchase motrin cialis soft overnight delivery eurax cream pregnancy aleve pharmacy prices list triamterene online without rx ciprofloxacin ear drops price ranitidine daily use reviews how to buy uroxatral in london cialis super active sale generic buy propecia tablets india kamagra online no prescription buy cheap abilify copay discount to buy prednisolone trusted online drugstore unisom sleep capsules actoplus met tablets 150 mg endep roche precio argentina actos generic name kroger pharmacy hours oxford ms abilify india pharmacy prednisone rx mexico drug market order tadapox order zofran 120 mg does generic viagra work well generic betapace no prescription buy lady era 40 whear can i buy atarax buying diclofenac in manchester astelin medication cialis sales 09 acheter pas cher prometrium order non generic aciphex perindopril coversyl side effects what is casodex 50 mg 17 beta estradiol structure buy mircette 5 actos without prescription miami seroquel birth control online us purchase abana 1 online pharmacy digoxin shelf life online pharmacy uk zetia ultra low dose brand advair diskus finax supplier in uk acyclovir cream boots can you buy paxil over counter can you buy femara online pharmacy technician online training programs how to use wellbutrin amitriptyline nerve pain 10mg what are some over the counter erectile dysfunction pills amoxicillin alcohol interaction post cycle therapy toradol buy cheap torsemide clomid side effects weight gain comprar sildenafilo sandoz can you buy online order avapro buy prozac in uk ventolin sublingual dosage prolifen clomiphene citrate billig zanaflex online kaufen buy omnicef from canada toprol xl medicine best site get vasotec mylan pharmaceuticals generic benzaclin best pharmacy to order meclizine alesse reviews endometriosis proventil inhaler instructions online pharmacy no prescription synthroid canadian pharm assoc pletal shoppers drug mart viagra with no prescription can you pay by check on amazon prescription drugs from canada illegal what is the risk for twins with femara differin cream price in india xalatan tablets from buy where to buy alligator clips for hair bows making buy midamor mexican pharmacies carbozyne pill shortage micronase online pharmacy uk can you buy ventolin inhalers over counter uk prescription long term side effects of cholestoplex tadalis sx reviews has alli been discontinued cheap amoxil 500mg the drugstore princess tumblr zyprexa drugs classification megalis 20 side effect viagra plus cheap uk buy brand advair diskus 100 buy sinemet with no rx alesse canada sale buy erythromycin inhaler canada order propecia 5 online is it legal to buy viagra online in ireland how to use topamax for weight loss levitra professional tablets side effects of trandate 200 mg how to take medrol 4mg viagra 100mg no prescription buy eurax online pharmacy amantadina clorfenamina paracetamol suspension what is hydrochlorothiazide medicine clozaril mist canada cipralex side effects in women cheap renagel no prescription what is lozol drugs voveran medicine online atacand results forum canadian alliance of british pensioners toronto organization triamterene roche precio argentina trusted tablets pharmacy generic bupropion sr best online foreign pharmacies buy brahmi mexican pharmacies cheap albendazole 40 mg tamoxifen and raloxifene for gynecomastia western drug nitroglycerin parlodel weight gain where to buy wellbutrin drugs online purchase arimidex generic soft viagra vs viagra ampicillin not generic propecia 0.5 mg dose order viagra gold online celebrex generico precio acai medicine generic vermox dose non prescription amoxil pharmacy buy levitra from canada vardenafil hcl generic chloromycetin price clomid success stories 2011 uk blood pressure medication side effects clonidine tablets price buy colchicine india comprar tamoxifen portugal best place buy dulcolax pct what is paroxetine hcl generic for valtrex walmart consecuencias de usar cytotec para abortar over the counter cost prescription allegra i pill desyrel website farmacia online portugal cialis prevacid from usa pharmacy amoxil prices what is cialis professional tablets long term side effects of amantadine cheapest retin-a ge tablets uk fish cycline for humans pastillas para abortar sin receta medica argentina natural testosterone cream made compounding pharmacy vigrashop24h.com indocin online canadian does azithromycin treat gonorrhea chlamydia cheapest trazodone levaquin 1000 mg daily order diovan from india without prescription para que sirve la clorfenamina compuesta best place buy sarafem non persciption paroxetine is viagra jelly available on line in canada best place to order pletal in us paralegal buy antibiotics online uk bactrim online from canada acheter brand cialis pas cher rabeprazole tablets spc purchase augmentin lowest price online pharmacy no prescription needed finpecia ephedraxin medication where to buy order proscar on line canada order actoplus met rx what is minomycin prescribed for where to shuddha guggulu kamagra 100mg tablets (generic viagratm) levaquin medication dosage pamelor rx valacyclovir hcl 500 mg dosage rizatriptan benzoate high can we trust desyrel online discount rogaine 2 mg what is the difference between prinivil and zestril buy augmentin legal is mail order retino-a cream 0,025 safe vermox plus dosis unica tadalis sx shop net what is the medication diclofenac sodium used for cleocin gel coupon code bringing prescription medication mexico reviews on deltasone buy evista with no rx cheapest ethionamide paypal recommended dosage clomid pct best diclofenac prices buy paxil 40 mg low cost order avalide safe place order abana can buy liv 52 online brahmi overseas lotrisone cream online canadian pharmacy procardia dose for hypertension ordering canadian drugs legal wellbutrin sr drugs online purchases aricept 10 mg tablet price cephalexin usa no prescription can tofranil get you high diovan novartis pharmaceuticals is allopurinol legal in uk order floxin cheap atorlip-5 uk next day delivery buy roche valium online uk minocin 100 gramos emsam next day buy alli diet pills canada prescription inderal 10 mg wikipedia minomycin medicine children safe to buy generic cafergot from uk digoxin from canada to buy zerit in uk finpecia dosage cheapest premarin in the uk where to buy aricept drugs online propecia autism canadian pharmacy and no prescription does medrol dose pack cause weight gain micronase free shipping purchase hyzaar 50 12.5 mg is it illegal to order antibiotics from canada buying lasuna cialis commercial 2011 music where can you get non prescription amoxicillin top 10 prescription pain meds bupropion hcl xl maximum dosage low dose metformin for weight loss pharmacy drugs flashcards best pharmacy to order mircette aldactone in the uk purchase acai pills cvs pharmacy online applications voltaren gel boots uk pain medications from mexico how to get torsemide drug is doxycycline hyclate a generic drug suhagra pharmacy online feldene canada drug store how to buy erythromycin in london cost of tetracycline cheap fertomid india is ortho tri-cyclen a prescription drug no prescription cialis soft sale cytotec precio bogota buy detrol la online flomax not generic overseas pharmacy no prescription tretinoin 0,025 reglan medication recall what is zantac used for in kids v-gel without insurance atarax no rx cheap actos 20 mg what is the drug celebrex used for zantac online coupon code online pharmacy uk medrol crestor drugs buy exelon online india pyridium over the counter dose flutamide eulexin price buy bupropion from canada prograf price uk avandamet online ordering aciclovir 400 mg tabletas dosis my geriforte syrup coupons elavil dose for insomnia comprar sominex original normal oral dose of zofran cephalexin common cold buy brand viagra bulk nexium buy no prescription us pharmacy online female viagra depakote without a script prescription cod saturday delivery cheap genuine zetia online buy zovirax cream no prescription where purchase reglan where can i purchase acai berry buying aspirin in uk where can i order estrace ephedraxin in the uk fluoxetine perth australia female cialis prices cvs what is compazine for best place to buy amaryl didronel suppositories buy cialis kopen online us pharmacy online cafergot acquisto prandin sicuro online buy genuine lexapro uk purchase levitra professional pills fast endep deleviery best pharmacy to order glucotrol xl long time side effects hyzaar purchase nolvadex d levitra coupon 2013 mail-order clonidine what is ventolin made out of over the counter viramune no prescription zaditor sale order arimidex online purchase levothroid online no prescription cheap midamor uk acquistare fincar in italia voltaren cheap uk generic viagra professional buy canada seroxat and alcohol cravings costco pharmacy plendil price risperdal sales 2008 buy generic inderal use amantadine coupon online buy ophthacare uk prescription metoclopramide 5mg what does ciplox 500 do list of pharmacy chains in india comprar omnicef portugal doxycycline hyclate 100mg cap rumalaya forte generic name what types of fosamax are there levlen where can i buy it generic remeron 15 mg aricept maximum daily dose cialis sublingual reviews tofranil canadianpharmsupport cialis tabs buy tinidazole 5 amoxil from europe moduretic generico canada pharmacies online that sell medrol best generic rumalaya forte sites requip xl reviews acai 1000 mg softgels brahmi for daily use canada online prescription drugs without rx cytotec in croatia plavix generic. price estrace spain over counter trial erection packs 2 online from canada can you purchase cialis online price avapro 300mg prescription drug keftab zebeta on line twitter search api desi tashan saathiya saath nibhana luvox non perscription countries where can i get free lexapro is there a sex pill for women how long does it take for neurontin to start working liquid isoniazid review buy levitra super active in usa men;s rogaine uk doxycycline sunlight malaria seroflo generic equivalent good canadian pharmacy online pariet canada price silagra over counter buy depakote without a subscription treatment for prednisone withdrawal buy maxalt no prescription fast delivery clonidine cost in canada minocin recommended dosage price increase trental buy acticin cream effects ginseng plants for sale uk order alphagan 120 mg buy meds from mexico online mircette back order desyrel tablets us online where to buy synthroid with amex other drugs like seroquel nymphomax no prescription compare prices resources for coreg is famvir over the counter can you order lamisil natural viagra watermelon rind generic sarafem switzerland ucb keppra lawsuit para que se usa el zoloft nexium medication generic comprare viagra on line cytotec generic reviews motrin pm uk vermox for sale uk extendaquin side effects long term use malegra fxt 5mg tablets imitrex brand order ditropan buy canada methotrexate medication overnight delivery reglan from usa pharmacy acticin tablets best viagra professional prices generic 100mg indocin online coupon code allegra medicine what is yagara pills used for how to use nitroglycerin transdermal patches canadian pharmacy prometrium suhagra 100 for women drugs controller general india address plan b brands generic names buy alli cheap online drugs buy ashwagandha tea bags amoxil best price vytorin direct pharmacy order antabuse online canada rx cost of celexa per month buy rosuvastatin boots pharmacy keppra generic cafergot overnite shipping where can you get topamax how to order menosan online safe prevacid no prescription what is celexa for in bipolar sustiva over counter tinidazole for purchase ajanta pharma kamagra price flagyl forte obat apa atenolol tenormin dosage when will generic femara be available buy antabuse for daily use coupons for crestor 10mg fucidin canada prescription canadian pharmacies legal buy phone in order for aleve how to get mycelex-g in australia safe combivent no prescription ginseng capsules gnc low cost pharmacy paulsen savannah ga generic feldene cost what is malegra fxt used for cytotec como usarla para abortar lamictal online usa buy abilify usa best place to buy prometrium plavix buy no prescription order canadian viagra online clonidine pharmacy zyprexa online sales order betnovate us crestor rx benefit all types pamelor pills can we trust prandin online diflucan generic name india colospa price donde comprar female cialis buy cialis soft tablets usa indikasi flagyl forte 500 mg plavix birth control online us buy albendazole pills buy mentax australia aqua ban water pills where to buy clomid online cheap healthcare alliance rxrelief reviews biaxin on line for sale no script interactions between grapefruit juice and nifedipine ordering viagra soft guaranteed lowest price what is clonidine hydrochloride tablets 100 mg isoniazid lamisil tablets 40mg alavert online legally flomax prednisone generic equivalent suhagra no prrescription buy marvelon online no prescription pain meds given for shingles lov cost cozaar arjuna anime online latino how much is diakof tablets order pyridium overnight how to purchase crestor online can you take 10mg cialis daily como comprar coumadin ditropan lowest price cefixime for sale uk get anafranil toronto fluoxetine weight gain physiology buy naprosyn online overnight glucotrol xl now wellbutrin generic xeloda colon cancer reviews generic clonidine in drug plendil for daily use canada altace online uk myambutol legal us buy alli 120 refill low prices generic female cialis in usa best place to buy amitriptyline in usa cardura tablets side effects tinidazole pas cher cialis recomended extra dose without a script online cod compazine tadalafil generic alternative buy keftab i pill pravachol website side effects amitriptyline lowest price over the counter diflucan dosage lamisil cream discount cafergot buy without tetracycline antibiotics for teeth where to purchase mevacor cozaar with paypal payment prinivil overnight pharmacy prescription synthroid abilify on line india generic drugs industry citalopram tablets 20mg pastillas para abortar sin receta en puerto rico lipothin refills generic drugs from india reviews discount diarex mg buy wellbutrin sr with visa buy prometrium in singapore order propranolol online no presctiption what is the correct dosage of zyloprim medicine cozaar side effects cytotec buy no prescription canada drug pharmacy purchase abilify 1 pharmacy buy generic fluoxetine online what is myambutol worldwide pharmacy keppra levitra online pharmacy canada rx mobic meloxicam erexin-v refills sports direct voucher code can you take diltiazem daily eurax cream chicken pox buy retin-a 0.1 gel anxiety symptoms uk buy cozaar inhaler canada sumycin online ordering prednisolone cost comparison enhancement cialis celebrex interaction with other drugs buy viagra super active quick real online canadian pharmacy pilex drug schedule can you buy rumalaya gel online where can i buy medrol mg vermox 20 mg ml sospensione orale prezzo where to buy levitra over the counter best pharmacy to order fincar seroxat paroxetine withdrawal can you buy provera in ireland allegra d from canada propranolol hcl manufacturers in india order prednisolone cheap unreliable canadian online pharmacy no prescription can you buy unisom in ireland generic anacin safe altace daily use reviews is it safe to order micronase purchase sertraline no prescription permethrin insecticide australia retin-a ge pills forum baclofene alcool fr index zantac versus prevacid for infants antibiotics for acne oxytetracycline is cialis professional available over the counter buy toprol low cheap price flagyl without prescription medication order prinivil 20 mg pfizer viagra discount pill kamagra gold india clindoxyl gel and stieva-a suhagra spain advair diskus without prescriptions where can i buy suhagra donde comprar antivert medicine carafate tablets vermox tablets buy side effects of vermox plus bupropion online no prescription where to buy bactrim with visa estrace legal in england buy premarin boots cheap toprol xl india propecia equivalent india mailorder antibiotics prescription clomid zoloft lawsuit canada where himcocid beconase aq dosage too high buy triamterene paypal accepted buy himcocid bulk buy seroquel canada how much is viagra at tesco virginia state senator viagra buy decadron hong kong generic symptoms of chlamydia in your throat no prescription exelon sale lamictal xr side effects weight gain what is zantac used for in cats rocaltrol phone orders very cheap levlen olanzapine usan best online pharmacy generic chloramphenicol cheapest isoniazid tablets uk what does hyaluronic acid do for your skin order vasodilan lowest price depakote pills buy rumalaya forte usa cvs prices accutane without prescription medication drugs similar to dostinex cheap propecia online no prescription content analysis purchase levaquin cheap online pharmacy clomid cost walmart where do i atarax in mexico order generic astelin mexican pharmacy no prescription desyrel buy lipothin without a prescription from canadian pharmacy online forum offers prednisolone generic how much bupropion to get high top 10 online pulmicort sites online pharmacy uk levaquin viagra where to purchase buy phenergan 100 l-tryptophan uses medication price increase stromectol alesse birth control price canada can order aricept online alli weight loss pills sale levaquin uk next day delivery minocycline 100mg cap cialis super active without a script clonidine tablets purchase on line discount cardura calan prix en pharmacie en france order cipro pill stromectol mg usa ponstel from usa what types of differin are there generic olanzapine price purchase zenegra online deltasone for sale online norstan-isoniazid tablets clonidine medication overnight delivery retino-a cream 0,025 shortage where to buy prescription viagra in canada online trandate india prilosec cost target billig levothroid online kaufen does taking lipitor cause weight gain cheap order abana heartcare online etodolac birth control online canada eldepryl generic wikipedia drugs buy trazodone online cheap canadian pharmacy revia bad side effects of water pills prednisone sold over counter extendaquin lawsuit canada donde puedo comprar propecia prograf legal in england phenergan tablets in pregnancy cheap cialis canada online zyban online shipping over counter mobic prescription celebrex celecoxib where to buy caverta can i order haldol no prescription in the usa acheter ventolin en ligne cheap flovent sale uk buy torsemide online in usa orlistat from boots buspar generic brand without a script pharmacy generic abana valtrex tablets 500mg dosage excessive viagra usage order flovent tablets etodolac prescription online order what is innopran xl made of order diflucan 200mg lanoxin with paypal payment how to import bystolic leukeran lawsuit canada order domperidone uk penegra refills biaxin dose pariet ordering no prescription use reglan coupon online how to buy ginseng seeds snovitra super power express canada cytotec precio espal+a generic adalat cc 20 mg online forum prescription buy periactin what is the medicine clonidine used for top 10 online mirapex sites toradol suppositories buy comprar vasodilan portugal where to buy ashwagandha plant over the counter drugs similar to accutane generic starlix uk paypal lipitor price increase donde comprar levitra en espal+a where can i order viagra soft allegra online canadian pharmacy buy tetracycline australia cheapest hydrochlorothiazide tablets uk prandin 10 mg capoten common side effects trazodone drugs class generic glucophage weight loss medrol order canada is levaquin a prescription drug levothroid australia pharmacy how to by toradol online dramamine brand order where can i buy 75mg aspirin generic nitrofurantoin overnite shipping quickest benicar buy cheap pharmacy uroxatral generic alternative cialis jelly perth australia is naproxen better than mobic feldene pill shop discount code gonorrhea injection treatment side effects buy propecia without a prescription from canadian pharmacy cephalexin canada pharmacy shatavari usa cvs prices generic for levlen singulair annual sales cautions buy cardizem 10 buy kamagra uk no prescription si funcionan las pastillas redustat levaquin buy on line alli weight loss pills at fair price generic name for zenegra pill rx health order cytotec products antifludes capsulas y alcohol side effects of myambutol generic pills for unisom zebeta online usa 1 mg finasteride tablets diclofenac 75 mg street price online pharmacy usa international shipping cheap viagra buy reglan online overnight delivery cam you buy toprol xl canadian fast hyzaar delivery do viagra pills work on women best price for prednisone how long does cytotec take to work to induce labor hoodia reviews for men hyzaar 50 12.5 tablets can you buy vasotec online canadian probalan pills sweat synthroid dosage after thyroidectomy ortho tri cyclen lo homeopathic medicine like viagra buy abilify 5mg aripiprazole 600 mg neurontin tablets proctor and gamble actonel coupons amitriptyline overnight delivery prescription needed cloridrato de amantadina bula finast online shipping brafix overnight pharmacy precose buy canada ibuprofen alcohol effects benemid roche precio argentina where can i purchase baclofen buy indocin online cheap can you buy vasotec enalapril blood fast delivery of ed meds fluoxetine uk buy purchase glucotrol xl online buying flagyl online is legal brahmi pas cher trazodone generico online all types atorlip-5 pills trazodone legal in england generic from sumycin cheap cephalexin dogs what is levaquin medicine buy elocon online no prescription canada how to get free viagra can i get high on diclofenac buy nizagara online from australia accutane reviews mild acne prescription prilosec dosage best drugstore powder foundation for oily skin 2013 to buy eurax in uk buy viagra otc dostinex prescription only canadian hoodia tablet where can i buy promethazine with codeine cheapest place to buy alli uk prednisolone acetate price can i get keflex starlix from usa actoplus met no script acheter silagra fast zestril delivery no rx prednisone online buy pulmicort capsules generic evecare paypal buy kamagra online in uk generic viagra desi tashan pavitra rishta 13th march 2013 episode simplotan pfizer levitra professional canada no prescription generic ventolin no prescription buyers of rocaltrol canada buy plavix from india can you get erexin-v max mendez salazar el viagra se vende con receta medica en chile zestril drugstore.com pharmacy that sells doxazosin buy hydrea in ireland best over the counter drug to get high off of generic accutane from india american flonase where do you learn polearms alliance prescription drug lopid retin-a ge for sale australia depo medrol uses safe to buy generic propranolol from canada noroxin with paypal payment difference between zanaflex tablets and capsules cialis super active pills online in the australia femcare online coupon code adalat online order prilosec bonus pills does celexa interact with birth control pills can i order valtrex online rogaine 2 side effects uk what is ginseng pills used for coreg dosage recommended compazine fda approved to buy without prescription buy lasix paypal accepted order keftab online liquid diclofenac gel review ampicillin pediatric dose epocrates sale nitroglycerin fast avodart deleviery aciclovir comprimate pret what is diakof tablets can you buy drugs online legally order ashwagandha cheap decadron cost can diovan tablets be cut in half what does hytrin do order proventil from canada without prescription skelaxin 100 atarax medication guide non prescription ventolin precose from usa tetracycline drugs wiki viagra buy without feldene without prescription order avandamet overnight advair diskus reviews for men buy seroquel visa what is enalapril for dogs buy generic lexapro cheap escitalopram how long does artane take to work cheap citalopram 10mg purchase diovan in uk generic for lipitor atorvastatin recall lisinopril pills pictures best site buy generic propecia plendil medicine divya pharmacy online india xenical diet plan weight loss online medicine without prescriptions trandate from viagra sublingual 100mg tablet hytrin bph starter pack how to order dostinex toprol xl next day delivery buyers of lotensin canada buy ciplox in india online how to buy misoprostol cytotec pharmacy support worker higher level most reliable place to buy cialis jelly online where to buy allegra d actonel comprare where to purchase himcocid a blue pill with watson 503 on it fungsi salep lamisil lithium ion price fixing cvs alli prices where do i buy lopressor cefadroxil drug class buy prazosin visa where can i get some antabuse buy micardis bulk azithromycin dosage for children in ml side effects of allicin garlic is it illegal to order generic lukol minocin not generic herbal medicine for abortion in india female cialis shortage celebrex without a prescription from mexico best pharmacy to order periactin suppliers of effexor xr in us levothyroxine synthroid compare how much will menosan cost buy flonase online usa zanaflex canada pharmacy how to use differin .3 gel glucotrol xl 100mg cheap cheap cordarone 100 mg can i but doxycycline online ortho tri-cyclen order canada advair diskus with prescription differin price without insurance where can i purchase cytoxan tretinoin 0,025 where can i buy it content strategy order augmentin uk erexin-v online usa what genetic disorder is caused by an extra sex chromosome order micardis overnight order ditropan canadian celexa generic name for where can i buy viagra from in london where can i buy lidocaine spray best site get celadrin seroquel xr dosage citalopram 20 mg side effects cialis overnight delivery us topamax for sale uk imuran no prescription compare prices doxazosin online no prescription plavix side effects wikipedia where purchase terramycin levitra plus efficace que cialis citalopram coming off dizziness purchase risperdal in usa behavioral side effects of singulair in children torsemide delivery uk diclofenac sodium over counter uk neurontin brand positioning benadryl over the counter how to take arimidex mg abana online in usa do i need a prescription for viagra in south africa trimox from usa pharmacy can you get compazine over the counter voltaren dolo extra 25 mg 20 over the counter albenza dramamine in the uk now buy cheap bactrim no prescription sports medicine back pain what is actos generic order brand viagra pill indocin tablet sale rhinocort aqua over the counter equivalent buy cabergoline research chemical teva pharmaceuticals discount what is neurontin 300 mg used for finpecia 1mg tab methotrexate pregnancy side effects best price for augmentin much does propecia cost uk alesse birth control reviews yahoo answers buy rumalaya liniment online amazon duetact sublingual dosage buy erythromycin online amazon paroxetine side effects uk capoten side effects interactions online canadian pharmacies no prescription needed zyban generic cheap costs hctz 12.5/lisinopril 20mg tab can you buy apcalis sx in ireland czech buy alligator hairclips in bulk walmart alliston jobs cost effectiveness of rosuvastatin cialis and liver cirrhosis what is evecare for aspirin first order kinetics desyrel online without rx how long does it take to come off paroxetine levitra canada head office what does chloramphenicol bupropion xl dose range where can i purchase crestor periactin legal us how to order estrace online splitting cialis tablets abilify price comparison chloromycetin online usa no prescription generic nexium walmart order capoten overnight how to become a drug salesman where can i buy toradol tablets buy haldol online with mastercard what class of medication is hyzaar cheap skelaxin free delivery where to buy 2 nitroglycerin ointment is generic metoclopramide effective research grade alphagan online sale of zofran side effects of nolvadex in men what is the typical seroquel dosage for bipolar order water pills online prescription viagra ciplox buy on line buy nymphomax boots 100mg viagra online where can i buy domperidone online kamagra how to buy buy v-gel uk where to find medrol without prescription generic stromectol safe albuterol sulfate inhalation solution 0.083 expiration ramipril cough experiences how to get feldene on line methotrexate without preservatives cialis cost costco alli lloyds pharmacy voucher generic cafergot for sale on line suppliers of zestoretic in us cardura xl 4 mg cena dutas tablets 150 mg cheapest neurontin tablets uk minoxidil and finasteride topical solution buy zenegra without a prescription from canadian pharmacy vytorin uses medication can order kytril online purchase pure hyaluronic acid generic rosuvastatin in usa hyzaar 5mg tablets nizoral cream australia can order yasmin online beat way to order amaryl best drugstore liquid foundation for dry skin sale cymbalta can i get pregnant while taking citalopram buy tretinoin 0,05 pills online depakote dosage pediatric discover adventure paris to geneva can order finpecia online purchase buspar 30 mg citrato de sildenafila prelo side effects drinking alcohol viagra trileptal barato coming down off effexor xr buy avodart online uk legal age to buy aspirin pharmacy 1010 online drugs store pharmacie kirchberg ouverture where to buy prednisolone 5mg insurance groups explained what is an allied health professionals role generic micronase no prescription zentel syrup dose how to take methotrexate for abortion over counter meclizine where can i get oxytrol pills crestor online pharmacy uk buying viramune generic benadryl ok for dogs prescription drug prilosec otc como comprar zyloprim is there a shortage of lopressor arava online pharmacy uk order protonix from canada without prescription buy combivent in usa atorvastatin order order promethazine with codeine online coreg drugs online purchases class action lawsuit against celexa low cost overnight capoten get medrol las vegas generic name for acticin where to buy frumil without a prescription order abilify 10mg online why is alli sold out buy differin cheap research grade calan seroquel xr how long to take effect side effects of lisinopril tablets 10 mg corticoides. la prednisona efectos secundarios shatavari prix en pharmacie en france coversyl drugs combination arginine discount canadian pharmacy desyrel fastest femcare uk delivery floxin pill canadian mircette no rx abilify birth control online india what is clonidine 0.1mg used for cialis free trial offer nz buy cheap zithromax using pay pal can you buy hydrea over the counter in germany innopran xl on line no script order coversyl plus lukol drug schedule geriforte syrup lawsuit brand name mentat ds syrup online chlamydia in mouth test nexium side effects weight gain is there a nizoral shortage better than atacand can you take keppra daily buy kamagra oral jelly australia citrate how much levitra to use happens if you overdose effexor xr nolvadex tamoxifen citrate cycle fincar pas cher italie finast generic best place to buy baclofen what is diflucan used for in men clomid clomiphene citrate buy bystolic purchase what is adalat cc used for is noroxin a prescription drug how to use viagra spray video west indies vs new zealand live watch cafergot to purchase without a prescription to buy snovitra super power atarax maximum dosage pomegranate like viagra plavix dose in acute mi half price lopressor buy renagel visa epivir-hbv perth australia cost of amaryllis plants nexium capsules side effects can you buy atacand different pharmacy how to order artane fosamax drugstore.com buy pulmicort next day isoniazid prices at costco generic version of prevacid suhagra shipping overseas where can i buy alli diet pills in england canada retin-a 0,025 online buy abilify from canada sambazon acai costco best site get mestinon thalidomide scandal wiki order dramamine 120 mg cialis wiki answers taking 2 claritin pills alesse from canada can taking crestor cause weight gain purchase risperdal online can you get reglan over counter can you buy cialis professional in ireland tinidazole uk sale can i make maxaman levothroid lawsuit settlements is omnicef discontinued lithium ion battery usage how to import elimite generic name for decadron purchase ampicillin in us can order minocycline online grifulvin v 100 comprar mycelex-g en argentina kamagra oral jelly discounts codes evecare on line no script purchase evista on line in mexico brand micronase buy legal buy eurax online canada buyers of sustiva canada prescription differin gel zofran refill pack wellbutrin dose reduction tadacip sale fda approved cod buying clozaril in manchester buy roxithromycin online from usa drug market order protonix speman discount buy femara letrozole